Họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn cứ dịch vụ Dầu khí tại Hòn Chông

Portcoast - 12/05/2020

Portcoast đã có cuộc họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn cứ dịch vụ Dầu khí tại Hòn Chông

Họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn cứ dịch vụ Dầu khí tại Hòn Chông
Họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn cứ dịch vụ Dầu khí tại Hòn Chông
Họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn cứ dịch vụ Dầu khí tại Hòn Chông
Họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn cứ dịch vụ Dầu khí tại Hòn Chông

Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná

UBND tỉnh Ninh Thuận - 08/05/2020

Họp và trình bày với Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và c...

Đại hội cổ đông thường niên của Portcoast 2020

Portcoast, 29/04/2020

Vào ngày 29 Tháng Tư năm 2020, đại hội cổ đông thường niên của Portcoa...