ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

  1. Thư xác nhận số dư của Portcoast tính đến ngày 31/12/2022 Số 09/2023/EIBHCM/DVKHDN Ngày 03/01/2023