Tư vấn Thiết kế & Giám sát

 • Quy hoạch tổng thể & quy hoạch chi tiết
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi; Thiết kế cơ sở; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
 • Dự toán & Tổng dự toán
 • Tư vấn đấu thầu
 • Phân tích kết cấu
 • Kiểm định kết cấu công trình
 • Giám sát thi công; Quản trị & Quản lý dự án
Tìm hiểu thêm Tải Brochure
Dịch vụ PORTCOAST - Tư vấn Thiết kế và Giám sát Cảng - Công trình Biển
Dịch vụ PORTCOAST - Construction BIM

Construction BIM

 • Scan to BIM
  (Kiến trúc; Xây dựng; Khảo sát; Di sản; Quản lý cơ sở)
 • 2D Plans, Profiles & Elevations
 • Phân tích bề mặt
 • Clash Detection
 • Xây dựng mô hình BIM
 • Trực quan hóa VR/AR & Mô phỏng 3D
Tìm hiểu thêm

Khảo sát Địa kỹ thuật

 • Khoan trên cạn, khoan dưới nước (sông, biển)
 • Thí nghiệm SPT hiện trường, xuyên côn, cắt cánh hiện trường
 • Thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng.
 • Kiểm định công trình
Tìm hiểu thêm Tải Brochure
Dịch vụ PORTCOAST – Khảo sát Địa chất
Dịch vụ PORTCOAST – Khảo sát Địa hình & Thủy văn

Khảo sát Địa hình & Thủy văn

 • Khảo sát địa hình trên cạn và đo sâu
 • Mô hình toán
 • Khảo sát thuỷ hải văn: Sóng, dòng chảy, mực nước, vận chuyển sa bồi…
 • Quan trắc các yếu tố khí tượng: Gió, nhiệt độ và áp lực không khí, lượng mưa, tầm nhìn xa
Tìm hiểu thêm Tải Brochure