PORTCOAST ISO PORTCOAST ISO
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng - PORTCOAST
Mô hình về một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình

Quy trình là tài liệu mô tả cách thức tiến hành một quá trình. Trong hệ thống tài liệu của Công ty gồm có 16 quy trình. Hệ thống các quy trình này được kiểm soát theo Mục 4.3 Quy trình kiểm soát tài liệu nội bộ (QT4.2-01).

STT TÊN TÀI LIỆU KÝ HIỆU
1 Quy trình kiểm soát tài liệu nội bộ QT4.2-01
2 Quy trình kiểm soát công văn giấy tờ QT4.2-02
3 Quy trình kiểm soát hồ sơ QT4.2-03
4 Quy trình kiểm soát quá trình tuyển dụng QT6.2-01
5 Quy trình kiểm soát quá trình đào tạo QT6.2-02
6 Quy trình kiểm soát quá trình lập dự án và thiết kế QT7.1-01
7 Quy trình kiểm soát quá trình khảo sát địa hình, khí tượng, thủy hải văn. QT7.1-02
8 Quy trình kiểm soát quá trình khảo sát địa kỹ thuật 9QT7.1-03
9 Quy trình kiểm soát quá trình tư vấn giám sát QT7.1-04
10 Quy trình kiểm soát quá trình thẩm định QT7.1-05
11 Quy trình kiểm soát quá trình kiểm định QT7.1-06
12 Quy trình kiểm soát quá trình mua hàng QT7.4-01
13 Quy trình thanh toán các chi phí 9QT7.4-02
14 Quy chế định mức các chi phí QT7.4-03
15 Quy trình kiểm soát thiết bị, phương tiện theo dõi và đo lường QT7.6-01
16 Quy trình đánh giá nội bộ QT8.2-01
17 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT8.3-01
18 Quy trình kiểm soát hành động khắc phục QT8.5-01
19 Quy trình kiểm soát hành động phòng ngừa QT8.5-02

Hướng dẫn công việc là tài liệu mô tả chi tiết những công việc cụ thể được thực hiện tại một khâu nhất định của một quá trình. Trong hệ thống tài liệu của Công ty gồm có 04 hướng dẫn công việc do Công ty soạn thảo thành văn bản riêng như sau:

STT HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU
1 Hướng dẫn lập hồ sơ khảo sát thiết kế HD01/QT7.1-01
2 Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kỹ thuật HD02/QT7.1-01
3 Hướng dẫn lập hồ sơ dự thầu HD03/QT7.1-01
4 Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu xây lắp HD04/QT7.1-01