Bến xuất sản phẩm
Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất
(Gói thầu 5A & 5B)

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Vị trí: Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Gói thầu 5A: Đê chắn sóng (dài 1,6 km).

Gói thầu 5B: Cảng xuất sản phẩm (6 Bến cho tàu dầu từ 5.000 đến 50.000 DWT).

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát địa hình trên bờ và dưới nước.
  • Khảo sát địa chất.
  • Chạy mô hình toán.
  • Thiết kế móng cọc và Thiết kế bản vẽ thi công.