Trần Tấn Phúc - Ban Lãnh Đạo PORTCOAST

TRẦN TẤN PHÚC

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Lý lịch chuyên gia

Phạm Anh Tuấn - Ban Lãnh Đạo PORTCOAST

PHẠM ANH TUẤN

Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Tổng Giám Đốc

Lý lịch chuyên gia

Nguyễn Văn Lộc - Ban Lãnh Đạo PORTCOAST

NGUYỄN VĂN LỘC

Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Lý lịch chuyên gia

Nguyễn Thị Trâm Trinh - Ban Lãnh Đạo PORTCOAST

NGUYỄN THỊ TÂM TRINH

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Giám đốc Tài chính - Nhân sự

Lý lịch chuyên gia

Nguyễn Việt Dũng - Ban Lãnh Đạo PORTCOAST

NGUYỄN VIỆT DŨNG

Phó Tổng Giám Đốc thường trực

Lý lịch chuyên gia

Trần Khanh Hùng - Ban Lãnh Đạo PORTCOAST

TRẦN KHANH HÙNG

Phó Tổng Giám Đốc
kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn
Công trình Cảng - Đường Thủy

Lý lịch chuyên gia

Nguyễn Mạnh Ứng - Ban Lãnh Đạo PORTCOAST

NGUYỄN MẠNH ỨNG

Phó Tổng Giám Đốc

Lý lịch chuyên gia

Hoàng Hiệp - Ban Lãnh Đạo PORTCOAST

HOÀNG HIỆP

Phó Tổng Giám Đốc
kiêm Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng

Lý lịch chuyên gia