Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 01/08/2020

Hội thảo cuối tuần của Portcoast vào ngày 01/08/2020

  1. Shipma: SHIPMA 7.4 Fast-time simulation program for ship maneuvering (Trung tâm Kỹ thuật Sông Biện Portcoast)
  2. Ứng dụng game vào quy hoạch cảng (Trung tâm Portcoast BIMLab)

Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Cuộc họp tại Lâu đài Xuân Thiện, Ninh Bình

Ninh Bình - 26/07/2020

Portcoast đã trình bày quy hoạch cảng trong cuộc họp tại Lâu đài Xuân ...

Họp với Công ty Hyosung Vina Chemicals

Công ty Hyosung Vina Chemicals - 22/07/2020

Tổng Giám đốc Portcoast, ông Phạm Anh Tuấn, đã có cuộc họp với ông Cho...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 18/07/2020

Giới thiệu phần mềm MIKE 21 MA - DYNAMIC MOORING ANALYSIS (Tính toán p...