Portcoast đón tiếp ông Shimotori Fumikazu, Giám đốc đại diện, và đoàn công ty Far West Road Service.

Portcoast - 09/04/2024

Portcoast đón tiếp ông Shimotori Fumikazu, Giám đốc đại diện, và đoàn công ty Far West Road Service. Trong buổi tiếp đón, Portcoast đã giới thiệu các công nghệ đang áp dụng cho các dự án, đồng thời trao đổi về khả năng hợp tác trong tương lai.

Portcoast đón tiếp ông Shimotori Fumikazu, Giám đốc đại diện, và đoàn công ty Far West Road Service.
Portcoast đón tiếp ông Shimotori Fumikazu, Giám đốc đại diện, và đoàn công ty Far West Road Service.
Portcoast đón tiếp ông Shimotori Fumikazu, Giám đốc đại diện, và đoàn công ty Far West Road Service.
Portcoast đón tiếp ông Shimotori Fumikazu, Giám đốc đại diện, và đoàn công ty Far West Road Service.
Portcoast đón tiếp ông Shimotori Fumikazu, Giám đốc đại diện, và đoàn công ty Far West Road Service.