Vào ngày 23 và 24 tháng 1 năm 2024, Portcoast đã đón tiếp Giám đốc Khu vực ASEAN của Autodesk, bà Smitha Raghunathan, và tham gia lễ ký kết hợp tác với Ban Quản lý Dự án Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Portcoast - 24/01/2024

Vào ngày 23 và 24 tháng 1 năm 2024, Portcoast đã chào đón Bà Smitha Raghunathan - Giám đốc Khu vực ASEAN của Autodesk, và cùng tham gia Lễ ký kết hợp tác giữa Autodesk và Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào ngày 23 và 24 tháng 1 năm 2024, Portcoast đã đón tiếp Giám đốc Khu vực ASEAN của Autodesk, bà Smitha Raghunathan, và tham gia lễ ký kết hợp tác với Ban Quản lý Dự án Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.
Vào ngày 23 và 24 tháng 1 năm 2024, Portcoast đã đón tiếp Giám đốc Khu vực ASEAN của Autodesk, bà Smitha Raghunathan, và tham gia lễ ký kết hợp tác với Ban Quản lý Dự án Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.
Vào ngày 23 và 24 tháng 1 năm 2024, Portcoast đã đón tiếp Giám đốc Khu vực ASEAN của Autodesk, bà Smitha Raghunathan, và tham gia lễ ký kết hợp tác với Ban Quản lý Dự án Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.