Portcoast báo cáo về Quy hoạch chi tiết vùng nước, vùng đất Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Cục Hàng hải Việt Nam - 19/04/2023

Ngày 19/04/2023, Portcoast báo cáo về Quy hoạch chi tiết vùng nước, vùng đất Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Portcoast  báo cáo về Quy hoạch chi tiết vùng nước, vùng đất Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050
Portcoast  báo cáo về Quy hoạch chi tiết vùng nước, vùng đất Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

CHC Navigation thử nghiệm các sản phẩm mới nhất của mình với Portcoast

Portcoast - 19/04/2023

Portcoast cũng có phần giới thiệu về các công nghệ cốt lõi trong chuyể...

Portcoast đã đón tiếp PGS. TS. Veerasak Likhitruangsilp, Khoa Quản lý và Kỹ thuật Xây dựng, Đại học Chulalongkorn

Portcoast - 17/04/2023

Ngày 14/04/2023, Portcoast đã đón tiếp PGS.TS. Veerasak Likhitruangsil...