Two more new DJI Matrice 350 RTK joined our fleet of high-tech UAVs, further enhance our capabilities in the digital transformation progress.

Portcoast - 15/01/2024

Two more new DJI Matrice 350 RTK joined our fleet of high-tech UAVs, further enhance our capabilities in the digital transformation progress.

Hai chiếc DJI Matrice 350 RTK mới nữa đã gia nhập đội hình UAV công nghệ cao của chúng tôi, tiếp tục nâng cao khả năng của chúng tôi trong tiến trình chuyển đổi số.
Hai chiếc DJI Matrice 350 RTK mới nữa đã gia nhập đội hình UAV công nghệ cao của chúng tôi, tiếp tục nâng cao khả năng của chúng tôi trong tiến trình chuyển đổi số.
Hai chiếc DJI Matrice 350 RTK mới nữa đã gia nhập đội hình UAV công nghệ cao của chúng tôi, tiếp tục nâng cao khả năng của chúng tôi trong tiến trình chuyển đổi số.