The consultant presents the 1/2000 area project of the Cai Mep Ha Logistics Center to the Appraisal Council

Portcoast - 10/01/2024

The consultant presents the 1/2000 area project of the Cai Mep Ha Logistics Center to the Appraisal Council.

Tư vấn viên trình bày dự án khu vực 1/2000 của Trung tâm Hậu cần Cái Mép Hạ cho Hội đồng thẩm định
Tư vấn viên trình bày dự án khu vực 1/2000 của Trung tâm Hậu cần Cái Mép Hạ cho Hội đồng thẩm định
Tư vấn viên trình bày dự án khu vực 1/2000 của Trung tâm Hậu cần Cái Mép Hạ cho Hội đồng thẩm định
Tư vấn viên trình bày dự án khu vực 1/2000 của Trung tâm Hậu cần Cái Mép Hạ cho Hội đồng thẩm định