Portcoast took part in the Quang Tri province People's Committee report that proposed the Hoanh Son Group Joint Stock Company's My Thuy coal port project

Portcoast - 10/01/2024

Portcoast took part in the Quang Tri province People's Committee report that proposed the Hoanh Son Group Joint Stock Company's My Thuy coal port project.

Portcoast đã tham gia vào báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đề xuất dự án cảng than Mỹ Thuỷ của Tập đoàn Cổ phần Hoành Sơn
Portcoast đã tham gia vào báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đề xuất dự án cảng than Mỹ Thuỷ của Tập đoàn Cổ phần Hoành Sơn
Portcoast đã tham gia vào báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đề xuất dự án cảng than Mỹ Thuỷ của Tập đoàn Cổ phần Hoành Sơn