Portcoast had a meeting with the Department of Transportation of Ba Ria - Vung Tau province and Dong Nai province

Ba Ria - Vung Tau Province - 27/03/2020

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc (Portcoast) đã đưa ra một số lời khuyên chuyên môn về việc thay thế tuyến cầu Phước An qua sông Cái Mép - Thị Vải trong cuộc họp dưới sự chủ trì của hai Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bà Rịa - tỉnh Vũng Tàu và Đồng Tỉnh Nai.

Portcoast had a meeting with the Department of Transportation of Ba Ria - Vung Tau province and Dong Nai province
Portcoast had a meeting with the Department of Transportation of Ba Ria - Vung Tau province and Dong Nai province
Portcoast had a meeting with the Department of Transportation of Ba Ria - Vung Tau province and Dong Nai province
Portcoast had a meeting with the Department of Transportation of Ba Ria - Vung Tau province and Dong Nai province

"The Basic and Advanced of Autodesk Software" course for Portcoast's engineers

Portcoast - 25/05/2020

"The Basic and Advanced of Autodesk Software" course have been being r...

Meeting about Wind Power Project

Portcoast - 26/05/2020

Meeting about Wind Power Project with the attendance of Client’s repre...

Introduction of the results of 3D laser scanning work at Hyosung Port

Portcoast - 27/05/2020

Introduction of the results of 3D laser scanning work at Hyosung Port....