Portcoast had a meeting with DJI, focusing on the advanced technology of unmanned aerial vehicles (UAVs) and potential collaborations to enhance survey and mapping capabilities.

Portcoast - 29/03/2024

Portcoast had a meeting with DJI, focusing on the advanced technology of unmanned aerial vehicles (UAVs) and potential collaborations to enhance survey and mapping capabilities.

Portcoast đã có buổi trao đổi với DJI, tập trung vào công nghệ tiên tiến của các phương tiện bay không người lái (UAV) và các cơ hội hợp tác tiềm năng để nâng cao khả năng khảo sát và lập bản đồ.
Portcoast đã có buổi trao đổi với DJI, tập trung vào công nghệ tiên tiến của các phương tiện bay không người lái (UAV) và các cơ hội hợp tác tiềm năng để nâng cao khả năng khảo sát và lập bản đồ.
Portcoast đã có buổi trao đổi với DJI, tập trung vào công nghệ tiên tiến của các phương tiện bay không người lái (UAV) và các cơ hội hợp tác tiềm năng để nâng cao khả năng khảo sát và lập bản đồ.
Portcoast đã có buổi trao đổi với DJI, tập trung vào công nghệ tiên tiến của các phương tiện bay không người lái (UAV) và các cơ hội hợp tác tiềm năng để nâng cao khả năng khảo sát và lập bản đồ.
Portcoast đã có buổi trao đổi với DJI, tập trung vào công nghệ tiên tiến của các phương tiện bay không người lái (UAV) và các cơ hội hợp tác tiềm năng để nâng cao khả năng khảo sát và lập bản đồ.

Portcoast and Esri had a meeting to discuss the application of BIM-GIS in their projects, opening potential collaboration opportunities.

Portcoast - 27/03/2024

Portcoast and Esri had a meeting to discuss the application of BIM-GIS...

Portcoast and Autodesk had a meeting to discuss the application of BIM in their projects, opening potential collaboration opportunities.

Portcoast - 19/03/2024

Portcoast and Autodesk had a meeting to discuss the application of BIM...

Portcoast participated and presented at the BIM for Manager program organized by Reactec Center - Ho Chi Minh City University of Technology.

Portcoast - 23/03/2024

Portcoast participated and presented at the BIM for Manager program or...