Portcoast and Esri had a meeting to discuss the application of BIM-GIS in their projects, opening potential collaboration opportunities.

Portcoast - 27/03/2024

Portcoast and Esri had a meeting to discuss the application of BIM-GIS in their projects, opening potential collaboration opportunities.

Portcoast và Esri đã có buổi gặp mặt để trao đổi về việc áp dụng BIM-GIS vào các dự án của mình, mở ra hướng hợp tác tiềm năng.
Portcoast và Esri đã có buổi gặp mặt để trao đổi về việc áp dụng BIM-GIS vào các dự án của mình, mở ra hướng hợp tác tiềm năng.
Portcoast và Esri đã có buổi gặp mặt để trao đổi về việc áp dụng BIM-GIS vào các dự án của mình, mở ra hướng hợp tác tiềm năng.