Port for Shunying Pulp & Paper Mill

Chủ đầu tư: Shunying Pulp And Paper Company Limited.

Vị trí: Tỉnh Kampot, Campuchia.

Đặc điểm chính của dự án: Xây dựng Cảng cho Nhà máy Giấy và Bột giấy Shunying để cung cấp cơ sở hạ tầng và nền tảng cho sản xuất giấy và kinh doanh liên quan. Mục đích của cảng là xếp dỡ than và bốc dỡ hàng hóa của nhà máy giấy;

Quy mô: 17,97ha. Cầu cảng cho tàu 7.000-10.000 DWT.

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất
  • Lập báo cáo NCKT & Thiết kế cơ sở
Port for Shunying Pulp & Paper Mill

Hình ảnh dự án