Trung tâm điện lực Duyên Hải - Trà Vinh, CẦU TÀU 30.000 DWT, Portcoast, 09/2015

Duyen Hai – Tra Vinh Power Center, 30.000 DWT jetty, Portcoast, Sep 2015

This text will be replaced