Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải - Luồng tàu biển lớn vào sông Hậu, HỆ THỐNG ĐÊ CHẮN SÓNG, Portcoast, 09/2015

Duyen Hai thermal power center – Large channel into the Hau River, BREAKWATER SYSTEM, Portcoast, Sep 2015

This text will be replaced