Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Lãnh đạo FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

LanhDao

TRẦN TẤN PHÚC
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Tổng Giám Đốc
Lý lịch Chuyên gia

NGUYỄN VĂN LỘC
Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Lý lịch Chuyên gia

PHẠM ANH TUẤN
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Phó Tổng Giám Đốc thường trực
Lý lịch Chuyên gia

NGUYỄN THỊ TÂM TRINH
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Giám đốc Tài chính - Nhân sự
Lý lịch Chuyên gia

TRẦN KHANH HÙNG
Phó Tổng Giám Đốc
kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn
thiết kế Cảng - kỹ thuật Biển - Trung tâm Tư vấn
công trình cảng - Đường Thủy
Lý lịch Chuyên gia

NGUYỄN VIỆT DŨNG
Phó Tổng Giám Đốc
kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Portcoast
Lý lịch Chuyên gia

 

NGUYỄN MẠNH ỨNG
Phó Tổng Giám Đốc
kiêm Giám đốc CN phía Bắc
Lý lịch Chuyên gia

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved