Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
Construction BIM
 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

HD40

Một số hình ảnh Lễ ký kết Hợp đồng Dự án nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải

(Some photos taken in the contract signing ceremony of the compressive study of Cai mep Thi Vai navigational channel project)

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved