Home
Consulting, Designing
Geological investigation
Topographical, Hydrological survey
 
 
 
Activities FTP Server Webmail Addr. list Member
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Page 1

Một số hình ảnh Đại hôi Cổ đông thường niên 2009
Ngày 06/02/2010 tại Tầng 5 -6, Tòa nhà PORTCOAST, số 328 Nguyễn Trong Tuyển, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Some photographs of The share holder's annual meeting in year 2009
on 6 Feb 2010 at floor 5-6, Portcoast Building, 328 Nguyen Trong Tuyen, Tan Binh Dict. HCM City


Chủ tọa


Hội đồng quản trị và Ban điều hành


Tập thể CBCNV

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved