Home
Consulting, Designing
Geological investigation
Topographical, Hydrological survey
 
 
 
Photographs of projects FTP Server Webmail Addr. list Member
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh du an P1

 

Trang    1  |  2

     

Rach Gia Port
(Cảng Rạch Giá)

Cai Mep General Port
(Cảng Tổng hợp Cái Mép)

Long Son Petrochemical Complex Package L – Land development Installation and Monitoring work
(Quan trắc nước ngầm LSP)

Van Ninh General Port
(Cảng Tổng hợp Vạn Ninh)

Lach Huyen Port
(Cảng Lạch Huyện)
5/2019

My Xuan International General Port
(Cảng Tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân)

Ca Na General Port
(Cảng Tổng hợp Cà Ná)

Mỏ Nhát Waterway Port and General Warehouse
(Cảng Thủy mội địa và Kho bãi Tổng hợp Mỏ Nhát - Cty Đại Đạt)

Ong Keo General Port
(Cảng Tổng hợp Ông Kèo)

Long Son Petrochemical Complex
(Tổ hợp hóa dầu Long Sơn)

Myanmar International Terminals Thilawa
(Dự án cảng MITT, Myanmar)

Nam Van Phong General Cargo Port (Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong)

Lach Huyen Port
(Cảng Quốc Tế Lạch Huyện)

Dung Quat Refinery - Package 5A & 5B (Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Gói thầu 5A & 5B)

South Asia Pakistan Terminals - SAPT (Cảng Container tại Pakistan)

Cruise Terminal in Phu Quoc Island (Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc)

Coal Unloading Jetty of Quang Trach Thermal Power Plant - Geotechnical investigation (Điện lực Quảng Trạch - Khảo sát địa chất)

     
(Comprehensive Development Project for Cai Mep - Thi Vai Navigational Channel) Nghiên cứu tổng thể Tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải Formosa Hà Tĩnh HCMC Metro Line No.1 - Geotechnical investigation
(Tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp.HCM - Khảo sát địa chất)
     
SITC Port-Cambodia - Geotechnical investigation Duyen Hai thermal Power Plant
(Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải)
The Improvement project of Navigational Channel to the Bassac River (Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu)
     
Vinh Tan Power Complex Infrastructure Project (Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân) Saigon International Terminals Vietnam (Hutchison Ports SITV)
     
     

Trang    1  |  2

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved